Klimaregnskap

Klimaregnskap, noen ganger kalt CO2e regnskap, er et viktig verktøy for å kartlegge og redusere påvirkningen som organisasjoner har på klimaet.

På samme måte som et finansregnskap gir det god oversikt over hvor fotavtrykket er størst og hvor man bør prioritere tiltak. Når tiltak er satt i gang, vil jevnlig oppfølging og rapportering gi kunnskap om tiltakene har hatt forventet effekt.

Emisoft kan hjelpe din bedrift med å sette opp et klimaregnskap som møter behovene både for interne prosesser og eksterne interessenter.

Hvorfor føre klimaregnskap?

De siste årene har det blitt mer forventet av selskaper at de skal jobbe for å redusere sin klimapåvirkning. Dette er en viktig del av FNs bærekraftsmål, og blir vanligere å etterspørre i leverandørkjeder. Alle organisasjoner får nå et større ansvar for å føre en oversikt over sine utslipp. Det som før var bra for omdømme og markedsføringen, er blitt en selvfølge i markedet.

Norge skal ifølge Klimaloven redusere sine klimagassutslipp med minst 40% innen 2030, sammenlignet med utslippene generert i 1990. For 2050 er målet 80-95% redsukjon av klimagasser, i forhold til 1990.
For å lykkes med disse armbisøse målene vil omstillingen til et lavutslippssamfunn kreve noe av alle selskap.

For at man skal kunne redusere klimafotavtrykket, er det viktig å vite hvor man står. Dette gjør at bedriften kan prioritere de områdene hvor de har størst påvirkning og kan sette mål og legge planer.

Hvordan kan Emisoft hjelpe?

Programvare for klimaregnskap:

Vår programvare for klimaregnskap, GHG123, gjør det enkelt for virksomheten å legge inn tall for drivstoff-forbruk, strøm, avfallsmengder, innkjøp, flyreiser osv. Emisoft oppdaterer utslipssfaktorene årlig slik at dere kan stole på resultatene som blir kalkulert i rapporter og dashbord.

Her kan du lese mer om GHG123, eller se våre ulike løsninger:

Konsulenttjenester:

Emisoft har over 30 års erfaring med å bistå kunder med klima- og miljøarbeid.

For dem som ønsker mer hjelp står våre rådgivere til tjeneste. Vi kan bistå med utarbeidelse av klimaregnskap, innhenting og kvalitetssjekk av data, import av data inn i GHG123.

Vi kan også sammenstille klimarapporter etter standarden ISO 14064, som sikrer all relevant informasjon for interessenter (se eksempel her)

Vi har kunder langs hele lærekurven – noen har aldri ført klimaregnskap før, og noen har gjort det i mange år og har kommet langt i å kartlegge klimapåvirkningen i verdikjeden sin.

Ønsker du hjelp til å finne ut hvordan din virksomhet påvirker klimaet?

“You can’t manage what you don’t measure”

Se videoen om hvorfor det er viktig med klimaregnskap:

Ikon for Kunnskapssenter Kunnskapssenter

Les mer om GHG-protokollen, det mest brukte rammeverket for klimaregnskap, på vårt kunnskapssenter.

Hva er GHG-protokollen?

Bærekraftsmål 13 Stoppe klimaendringene

FNs bærekraftsmål

For at vi skal nå FNs bærekraftsmål er det helt essensielt at bedrifter kartlegger og reduserer sin klimapåvirkning