Klimaregnskap

Klimaregnskap og klimafotavtrykk blir stadig nevnt i media, næringslivet, bærekrafts- og årsrapporter (CSRD). Hva er egentlig et klimaregnskap og hvordan kan du komme i gang?

Emisoft har lang erfaring innen klima og miljø, og vi kan hjelpe din bedrift med å sette opp et klimaregnskap som møter behovene både for interne prosesser og eksterne interessenter.

Vi tilbyr klimaregnskapsystem, GHG123, og imøtekommende konsulenter som sikrer at dere kommer i mål.

La oss først se litt på hva et klimaregnskap er og hvorfor det er viktig!

Hva er et klimaregnskap?

Klimaregnskap er et verktøy for å få oversikt over klimapåvirkning (direkte og indirekte utslipp) til organisasjoner.
Det er er et viktig verktøy for å kartlegge og redusere klimapåvirkning organisasjoner har på klimaet.

Hvordan kalkuleres klimaregnskap?

Mengdedata som f.eks. strøm (kWh) eller drivstoff (l) blir kalkulert med en utslippsfaktor og deretter regnet om til en felles klimagassenhet (tCO2e). På samme måte som et finansregnskap gir det en kvantifiserbar oversikt, og sier noe om hvor fotavtrykket er størst og hvor man bør sette inn tiltak. Når tiltak er satt i gang, vil jevnlig oppfølging og rapportering gi kunnskap om tiltakene har hatt forventet effekt.

Hvorfor er klimaregnskap viktig?

For at vi skal nå Parisavtalen må alle nasjoner og organaisjoner kutte utslipp. Første steg for å kutte utslipp er å få en oversikt over hvor du står i dag, og dette gjøres ved å føre et klimaregnskap.

Det er blitt en forventning og i noen tilfeller krav (CSRD) om at selskaper skal føre klimaregnskap. Det er også en viktig del av FNs bærekraftsmål, og blir ofte etterspurt i verdikjeder. Alle organisasjoner får nå et større ansvar for å føre en oversikt over sine utslipp. Det som før var bra for omdømme og markedsføring, er blitt en selvfølge.

For at man skal kunne redusere klimafotavtrykket, er det viktig å vite hvor man står. Dette gjør at bedriften kan prioritere de områdene hvor de har størst påvirkning og kan sette mål. klimagassregnskap i henhold til GHG-protokollen gir mulighet til å sammenligne utslippene til to ulike selskaper. Fordi at dette er en standard som stiler konkrete krav til hvordan et klimagassregnskap skal utformes, gjør det at virksomhetene må følge de samme prinsippene.

Hvorfor bør din bedrift starte med klimaregnskap?

 • Klimaregnskap et et verktøy for å få oversikt over klimapåvirkning til bedriften
 • Det er et verktøy for å definere basisår, og sette utslippsmål iht. vitenskaplig baserte klimamål (SBTi)
 • Klimaregnskap skaper et god base for bærekraftsarbeidet i selskapet
 • Verktøy for å få innsikt i hvor man kan redusere utslipp
 • Gir forståelse mellom forbruk og utslipp
 • Det viser til faktiske tiltak og kvantifiserbare tall reduserer risikoen for grønnvasking
 • Mulig å imøtekomme flere krav fra f.eks. offentlige anbudsprosesser, leverandørkrav, investorer og andre interessenter
 • Bedriften vil kunne kutt både utslipp og kostnader
 • Et godt fundament for klimarisiko og TCFD rapportering
 • Et godt fundament for miljøsertifiseringer
 • Oversikt over påvirkningskraften i verdikjeden

Hvordan kan vi hjelpe?

⇒ Vi bistår over 30 kunder med oppsett eller videreutvikling av klimaregnskap.
⇒ Det viktigste er å komme i gang, vi kan bistå med klimaregnskapsystem og faglig rådgivning:

Verktøy for klimaregnskap, GHG123:

Vårt verktøy for klimaregnskap, GHG123, gjør det enkelt for virksomheten å legge inn tall for drivstoff, strøm, avfallsmengder, innkjøp, flyreiser osv. Emisoft oppdaterer utslipssfaktorene årlig slik resultatene som blir kalkulert i rapporter og dashbord er korrekte.

GHG123 bruker den mest anerkjente standarden for klimaregnskap, GHG-protokollen som deler inn utslippene i Scope 1, 2 og 3.

Ipad

Se våre ulike moduler:

Konsulenttjenester:

Vi er stolt av vårt kompetente fagmiljø som strekker seg langt for å hjelpe kunder i alle faser.

Våre hyggelige og imøtekommende rådgivere kan hjelpe dere med blant annet:

 • Workshops for å kartlegge utslippskilder i verdikjeden
 • Kartlegge datakilder internt og eksternt
 • Innhente data, f.eks. drivstoff, reiseregninger eller innkjøp
 • Kvalitetssikre (QA) data dere har hentet inn
 • Registrere og importere data inn i GHG123
 • Innspill til forbedring og rapportering knyttet til klimaregnskap og bærekraft
 • Bistå kunder med å sette mål og kutte klimagassutslipp
 • Lage grunnlag for revisor og bistå i gjennomgangen av klimaregnskapet
 • Utarbeide og skrive klimarapporter
 • Diverse ekspertise innen beregninger/kalkulasjoner og utslippsfaktorer

Vi har kunder langs hele lærekurven – noen har aldri ført klimaregnskap før, og noen har gjort det i mange år og har kommet langt i å kartlegge klimapåvirkningen i verdikjeden sin.

Kurs:

Skulle du trenge en intensiv start tilbyr vi fysiske kurs i klimaregnskap.
Dette er et kurs for alle som ønsker mer kunnskap og forståelse for klimaregnskap og GHG-protokollen.

“You can’t manage what you don’t measure”

Se videoen om hvorfor det er viktig med klimaregnskap: