Scope 3 - Andre indirekte utslipp

Scope 3 er frivillig å rapportere på i et klimaregnskap, men for mange virksomheter er det den største delen av klimapåvirkningen. Vi anbefaler å estimere/regne ut den indirekte påvirkningen dere har, slik at dere kan identifisere områder å jobbe videre med.

GHG-protokollen definerer indirekte utslipp som utslipp som ikke kommer fra utstyr som din virksomhet eier, men som dere fremdeles har en påvirkning på.

For eksempel er det i de fleste tilfeller ikke din virksomhet som eier flyene de ansatte reiser med, men dere har fremdeles en påvirkningskraft når det gjelder antall flyreiser dere foretar, hvor dere reiser til og om det er mulig å utføre møtet på video i stedet. For mange virksomheter er det derfor naturlig å sette et mål om å redusere klimapåvirkningen fra flyreiser. Denne påvirkningen rapporteres som del av Scope 3.

Oppstrømsutslipp

Oppstrømsutslipp omfatter produksjon og behandling av varer og tjenester som virksomheten kjøper fra andre, for eksempel flyreiser og transporttjenester.

Kategori 1: Innkjøp av varer og tjenester

Denne kategorien står ofte for en stor del av virksomhetens totale klimapåvirkning. Her inkluderes produksjon og transport/leveranse av varer og tjenester din virksomhet har kjøpt i løpet av rapporteringsåret. Dette inkluderer f.eks. kontorrekvisita, rengjøringstjenester, råvarer som dere bruker i produksjon osv.

Her bruker GHG-protokollen en “Cradle to gate”-tilnærming som innebærer at man skal regne med all klimapåvirkning fra produksjon av de innkjøpte produktene, uansett om dette er flere ledd tilbake i verdikjeden. All transport og logistikk regnes også med, frem til leverandøren. Transport fra leverandør til din virksomhet skal derimot registreres i Kategori 4; Oppstrøms transport og distribusjon.

Kategori 2: Anleggsmidler

Anleggsmidler er større utstyr som brukes f.eks. i produksjon; dette kan være maskiner, kjøretøy o.l. Klimapåvirkningen fra disse regnes på samme måte som for Kategori 1. Disse innkjøpene kan avskrives i klimaregnskapet. Store innkjøp kan gjøre at klimaregnskapet varierer mye fra år til år, dette er også grunnen til å skille anleggsmidler fra de “normale” innkjøp av varer og tjenester (som rapporteres i Kategori 1).

Hvordan man definerer anleggsmidler kan variere noe fra virksomhet til virksomhet; det er ofte nyttig å bruke samme definisjon i klimaregnskapet som man bruker i det finansielle regnskapet.

Kategori 3: Utslipp relatert til energiproduksjon

Denne kategorien inkluderer f.eks. utslipp fra produksjon av drivstoff og effekten av nett-tap (strøm som går tapt i nettet på vei til deg). Kategorien er delt i fire deler:

A – Oppstrømsutslipp fra innkjøpt drivstoff: Utvinning, produksjon og transport av drivstoff dere har kjøpt (selve forbrenningen av drivstoffet rapporteres i Scope 1). I vår programvare GHG123 regnes dette ut automatisk basert på oppgitte drivstoffmengder.

B – Oppstrømsutslipp fra innkjøpt strøm: Utvinning, produksjon og transport av drivstoff brukt til å produsere strøm, fjernvarme, fjernkjøling og damp dere har kjøpt (selve forbrenningen av drivstoffet rapporteres i Scope 2)

C – Tap fra overføring og distribusjon (også kalt nettap): Tap av energi i overføring av strøm, fjernvarme, fjernkjøling og damp dere har kjøpt. F.eks. har strømnettet i Norge opp mot 10% nettap; altså må strømleverandøren produsere 110 kWh for hver 100 kWh du kjøper. De 100 kWh registreres i Scope 2, de siste 10 kWh registreres i denne kategorien (i vår programvare GHG123 regnes de ut automatisk).

D – Produksjon av strøm for videresalg: Hvis dere har kjøpt strøm for å selge den videre, registreres produksjonen av den energien i denne kategorien.

Kategori 4: Kjøpt transport og distribusjon

Denne kategorien inkluderer alle transporttjenester som din virksomhet har kjøpt for å frakte råvarer eller ferdige produkter til dere, samt for å frakte ferdige produkter ut til andre virksomheter eller kunder. Det inkluderer også f.eks. strøm brukt i leide varelagre som del av logistikktjenester dere har kjøpt.

Merk at denne kategorien altså inkluderer både logistikktjenester TIL dere og FRA dere, så lenge dere har betalt for den. Hvis noen andre betaler for transporten fra dere, skal utslippene fra dette føres i kategori 9: Nedstrøms transport og distribusjon.

Kategori 5: Avfallshåndtering

Her inkluderes transport og håndtering av avfall og avløpsvann. Du kan lese mer om hvordan dette blir beregnet i vår artikkel her.

Kategori 6: Forretningsreiser

Reiser foretatt for virksomheten, med kjøretøy som virksomheten ikke eier selv, skal inkluderes her. Det gjelder både flyreiser og kilometergodtgjørelser fra ansattes egne kjøretøy, samt tog, buss osv.

Om du ønsker kan du også inkludere utslipp fra hotellopphold som de ansatte har hatt i jobbsammenheng.

Kategori 7: Ansattes reiser til og fra jobb

Her føres reiser foretatt av de ansatte på daglig basis, til og fra jobb.

Kategori 8: Leide lokaler/utstyr

Hvis dere leier lokaler eller utstyr som dere ikke fører utslipp fra i Scope 1 eller Scope 2, skal utslipp fra energiforbruk føres her.

Dette gjelder f.eks. leide datasentre/servere for selskaper som tilbyr programvare, eller leide lokaler for virksomheter som følger rapporteringstilnærmingen “Finansiell kontroll” (les mer i vår artikkel om kontrolltilnærminger).

Scope 3 omfatter indirekte utslipp fra verdikjeden

Nedstrømsutslipp

Nedstrømsutslipp omhandler klimapåvirkning fra bruk og behandling av varer og tjenester som virksomheten tilbyr til andre, for eksempel strømforbruk fra varer dere selger, eller sluttbehandling av disse

Kategori 9: Nedstrøms transport og distribusjon

Her inkluderes utslipp fra transport og distribusjon som skjer etter at produktet er solgt av dere, altså transport som dere ikke betaler for. Som et eksempel; hvis din virksomhet selger frossen fisk, vil kategori 9 inkludere transport fra dere til engroshandel (med mindre dere betaler for dette), strøm til kjølelagre hos engroshandel, samt frakt mellom engroshandlerne og dagligvarebutikker.

Dere kan også inkludere reiser som kunder gjør for å komme til dere, f.eks. hvis dere har utsalgssteder som kunder reiser til med bil.

Kategori 10: Prosessering av solgte produkter

Hvis din virksomhet selger produkter som trenger videre behandling før de blir solgt til sluttbrukere, skal klimapåvirkningen fra behandlingen føres i denne kategorien.

Kategori 11: Bruk av solgte produkter

Denne kategorien brukes for å rapportere energibruk fra produktene du selger, hvis din virksomhet selger produkter som bruker energi i bruk (f.eks. vaskemaskiner eller leiligheter). I tillegg brukes den for å rapportere andre utslipp av klimagasser fra solgte produkter, f.eks. hvis du selger biler som går på fossilt drivstoff.

Her kan man også inkludere indirekte energibruk; f.eks. hvis man selger klær vil de bruke energi når de vaskes.

Kategori 12: Sluttbehandling av solgte produkter

Her føres utslipp fra avfallshåndtering av produktene din virksomhet har solgt, når produktene ikke lenger er i bruk. Kategorien inkluderer også avhending av emballasje for produktene dere selger.

Kategori 13: Utleide lokaler/utstyr

Her føres utslipp fra lokaler eller utstyr som din virksomhet eier og leier ut til andre.

Kategori 14: Franchiser

Hvis din virksomhet har franchiser, kan utslipp fra disse (f.eks. strømforbruk) føres i denne kategorien.

Kategori 15: Investeringer

Denne kategorien brukes mest av banker og andre finansielle institusjoner, og inkluderer f.eks. utslipp fra selskaper som din virksomhet har investert i.

Ikon for Kunnskapssenter Kunnskapssenter

Les mer om klimaregnskap og GHG-protokollen i vårt kunnskapssenter

Kunnskapssenter

Ønsker din bedrift hjelp?

Vil du høre mer om hvordan Emisoft og GHG123 kan hjelpe din virksomhet med  Scope 3 og klimaregnskap?

Kontakt oss

sales@emisoft.com
+47 55 30 45 00