Organisering av klimaregnskapet - kontrolltilnærming

Noen organisasjoner har komplekse strukturer, som kan gjøre det utfordrende å kartlegge hva som skal rapporteres i de ulike scopene i klimaregnskap. Noen eksempler er:

  • Noen bygg som er egeneide, noe leide og noen brukt til utleie

  • Innleide eller utleide kjøretøy

I slike tilfeller er det viktig at organisasjonen vurderer hvilken tilnærming de vil ta for rapportering. GHG-protokollen gir tre alternativer:

1. Operasjonell kontroll – For denne tilnærmingen stiller vi spørsmålet: “Har organisasjonen har den daglige kontrollen over bygget/utstyret?”

  • Utslipp fra leid utstyr/bygg som selskapet bruker/har daglig kontroll over inkluderes i Scope 1 og 2

  • Utslipp fra utstyr/bygg som selskapet eier, men ikke bruker selv (f.eks. leier ut) rapporteres i Scope 3, kategori 13: Nedstrøms utleide lokaler/utstyr (les mer om kategoriene her)

2. Finansiell kontroll – Her stiller vi spørsmålet “Kan selskapet bestemme over f.eks. investeringer i bygg/utstyr?”

  • Utslipp fra eid utstyr/bygg rapporteres i Scope 1 og 2, uavhengig av om selskapet selv bruker utstyret/bygget til daglig

  • Utslipp fra leid utstyr/bygg som selskapet bruker rapporteres som indirekte utslipp i Scope 3, kategori 8: Oppstrøms leide lokaler/utstyr (les mer om kategoriene her)

3. Eierandel («equity share») – Her er spørsmålet om selskapet har fullt eller delt eierskap over noe?

  • Selskapet rapporterer andel av utslipp tilsvarende eierandel de har i utstyr/bygg i Scope 1 og 2. F.eks. hvis organisasjonen eier 20% av et bygg, rapporteres 20% av utslippene fra energiforbruket i bygget i Scope 2.

I de fleste tilfeller anbefaler Emisoft at organisasjoner velger “Operasjonell kontroll” for sin klimarapportering. Dette er en pedagogisk tilnærming, ettersom rutiner selskapet implementerer for f.eks. energisparing i lokalene de holder til vil gå direkte mot Scope 2 og dermed bli inkludert i det som er obligatorisk å rapportere på. Det er likevel viktig å inkludere utslippene fra utleide bygg/utstyr i Scope 3, kategori 13: Nedstrøms utleide lokaler/utstyr, og innføre tiltak for å redusere forbruket her også.

Når virksomheten har gjort et valg, er det viktig at man bruker denne tilnærmingen konsekvent.

Ønsker du hjelp?

Emisoft kan bistå din virksomhet med å kalkulere klimagassutslippene deres. Lær mer om vår programvare og tjenester.