Hvordan beregnes utslipp fra avfall i Scope 3?

Slik DEFRA regner utslipp fra avfall er det kun transport av avfall til behandling som skal telles med, og ikke selve behandlingen.

For avfall som blir gjenvunnet enten til nye materialer eller til fjernvarme, regnes utslipp fra behandling i Scope 1 (direkte utslipp) for virksomheten som utfører gjenvinningen og i Scope 3 (andre indirekte utslipp) for virksomheten som produserer avfallet som skal gjenvinnes.

Noen eksempler:

  • For papir som sendes til materialgjenvinning (resirkulering) telles transporten av avfallet med for virksomhetens Scope 3-regnskap under Avfallshåndtering (kategori 5). Det som skjer i etterkant, når et gjenvinningsanlegg prosesserer papiret for å bli nytt papir, teller med i Scope 3, kategori 1 (Innkjøp av varer og tjenester) i klimaregnskapet for virksomheten som kjøper det resirkulerte papiret. I tillegg telles utslippene med i Scope 1 (direkte utslipp) for virksomheten som utfører gjenvinningen).

  • For restavfall som sendes til energigjenvinning (forbrenning til fjernvarme) telles transporten av avfallet med for virksomhetens Scope 3-regnskap under Avfallshåndtering. Utslippene som kommer fra forbrenningen teller med i Scope 2 (utslipp fra innkjøpt energi) i klimaregnskapet for virksomheten som kjøper fjernvarmen, samt i Scope 1 (direkte utslipp) for virksomheten som utfører forbrenningen.

Unntaket er avfall som går til deponi, altså at det ikke utnyttes videre som en ressurs. I dette tilfellet telles selve deponeringsprosessen med i klimaregnskapet for virksomheten som har produsert avfallet.

Det kan virke lite intuitivt å føre det på denne måten, ettersom faktoren for å kvitte seg med restavfall tilsvarer den som brukes for avfall som sendes til gjenvinning, så man ser ikke fordel av å sende materiale til kildesortering.

Det er likevel viktig å huske på at materialgjenvinning (resirkulering) er bedre for miljøet enn energigjenvinning (fjernvarme), ettersom man ved forbrenning går glipp av muligheter til å gjenbruke videre. Les gjerne mer på https://snl.no/avfallshierarki.

Ønsker du hjelp?

Emisoft kan bistå din virksomhet med å kalkulere klimagassutslippene deres. Lær mer om vår programvare og tjenester.