Hva er SOx og NOx

I denne artikkelen gir vi deg en rask oversikt over hva SOx og NOx er, og hvorfor enkelte selskaper rapporterer på disse utslippene.

Svoveloksider (SOx) er kjemiske stoffer hvor svoveldioksid (SO2) er mest kjent. Dette er en ikke-brennbar og fargeløs gass med en gjennomtrengende lukt. Den er vannoppløselig og blir da til svovelsyre.

Nitrogenoksider (NOx) er en fellesbetegnelse for nitrogenoksider, som er en kjemisk forbindelse av oksygen og nitrogen, hvor nitrogenoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2) er de mest kjente. NOx-utslippene i Norge kommer hovedsakelig fra veitrafikk, energiproduksjon fra olje og gass, landbasert industri og sjøfart.

I Europa står skipsfarten for omtrent 20% av SOx-utslippene. Denne andelen antas å vokse i kommende år, som følge av at landbaserte kilder reduserer sine SOx-utslipp mer enn hva skipsfarten gjør.

Hvis man rapporterer på SOx og NOx, er det vanlig å også inkluderer andre relevante gasser og svevestøv. Andre forrurensende gasser og ozonforløpere enn SOx og NOx, er NH3 (ammoniakk), NMVOC (flyktige organiske forbindelser) og CO (karbonmonoksid). I tillegg kommer PM (svevestøv) som er små luftbårne partikler.

Ozonforløpere er forbindelser som bidrar til dannelse av ozon i atmosfæren, såkalt bakkenær ozon. Noen av de viktigste ozonforløperne er NMVOC, NOx og CO. Utslippene fra NMVOC kommer hovedsakelig fra løsemidler og olje og gass. CO slippes ut i mindre omfang fra kraftverk og forbrenningsanlegg, mens bensinmotorer er den største utslippskilden. Veitrafikk og vedfyring er de største kildene til lokal luftforurensning,  hovedsakelig PM og NO2, mens ammoniakk hovedsakelig kommer fra jordbruk. Hos Miljøstatus finner du mer informasjon om forurensning.

Miljøpåvirkning

Sur nedbør oppstår når utslippene av svoveldioksid og nitrogenoksider i atmosfæren reagerer med vann, oksygen og oksidanter og danner sure forbindelser. Forbindelsene kan bli transportert med værsystemer og er dermed ikke bare et lokalt eller regionalt problem, ettersom at de kan fraktes over kontinenter.

Sur nedbør bidrar til forsuring i naturen som kan skade dyre- og planteliv, og føre til skade på bygninger og skulpturer. I tillegg kan sur nedbør påvirke vår helse. Eksponering for gassene kan inkludere luftveisproblemer og skade på lungevevet.

Skadelig effekt på menneskers helse oppstår under høy konsentrasjon av SOx i luften. Dette er særlig en risiko i urbane områder hvor flere utslippskilder påvirker et begrenset område. SOx-utslipp fra skip i havner kan være en betydelig bidragsyter til urban luftforurensning.

Tiltak

Miljøøkonomiske virkemidler er en del av ulike tiltak som enten er iverksatt for å korrigere for negative effekter på miljøet forårsaket av menneskelige aktiviteter, det vil si at miljøskadelige aktiviteter blir dyrere, eller er iverksatt for å fremme miljøvennlige tiltak, det vil si at miljøfremmende tiltak blir billigere.

I følge SSB ble det betalt over 193 millioner kroner i avgifter på utslipp av NOx og SOx i 2021. Dette er en reduksjon på 31 millioner kroner (-13.8%) fra 2020, hvilket kan tyde på at de miljøøkonomiske virkemidlene fungerer.


https://www.ssb.no/statbank/table/10645/

Dersom vi ser på statistikken over utslipp til luft av svoveldioksid og nitrogendioksid fra SSB, ser vi en endring på -4.7% for svoveldioksid- og -3.5% for nitrogenoksid.


https://www.ssb.no/statbank/table/08941

Har du spørsmål om hvordan din bedrift kan regne ut SOx og NOx påvirkning, eller om dere er blant selskapene som må rapportere på disse utslippene?  Ta kontakt med oss i Emisoft, vi hjelper deg!

Ikon for Kunnskapssenter Kunnskapssenter

Les mer om miljø, klima og bærekraft i vårt kunnskapssenter.

Kunnskapssenter

Les mer: 

🧑‍🔬Rådgivning – bistand rapportering

📗Kurs – bærekraftsrapportering

🖥️GHG123 – Klimaregnskap + SOx og NOx

📞 Kontakt oss